ZASADY I WARUNKI

Informacje ogólne

Freelance Editing Group LTD jest spółka zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem 15129129 ("spółka", "my", "nas", "nasz", "Dostawca"). Nasz zarejestrowany adres to 53 Duke Street, Office 1.01, London, England, W1K 5NR. Dostawca oświadcza, że niniejsze Warunki określają zobowiązania wynikające z indywidualnych umów pomiędzy Dostawcą a klientami Dostawcy ("Klient").

Niniejszy Regulamin określa również ogólne zasady, warunki i sposoby świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy pod adresem: sowadyplomowa.pl ("Strona Internetowa").

Wszelkie materiały, analizy, badania naukowe lub inne informacje pisemne będą przygotowywane na indywidualne zamówienie Usługobiorcy i zgodnie z przedstawionymi wymaganiami i wytycznymi.

Dostawca oświadcza, że Produkt (zgodnie z definicją poniżej) nie podlega dalszej odsprzedaży i będzie używany wyłącznie przez Klienta.

Dane kontaktowe Dostawcy to:

Adres siedziby: 53 Duke Street, Office 1.01, London, England, W1K 5NR.

Numer telefonu: +48 (22) 26 62 352

Adres e-mail: info@sowadyplomowa.pl

O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej jest akceptowana przez obie Strony.

Złożenie przez Klienta zamówienia na Usługi jest warunkiem koniecznym do zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu w całości. Odmowa akceptacji Regulaminu przez Klienta skutkuje odmową zawarcia umowy z Dostawcą. Wszystkie zamówienia będą realizowane w języku polskim, chyba że Strony postanowią inaczej.

Interpretacja

W niniejszych Warunkach zastosowanie mają następujące definicje i zasady interpretacji.

1.1 Definicje

 1. Dzień Roboczy: dzień inny niż sobota, niedziela lub święto państwowe w Anglii, w którym banki w Londynie są otwarte dla biznesu.
 2. Godziny Robocze: okres od 9:00 do 17:00 w dowolnym Dniu Roboczym.
 3. Warunki: niniejsze warunki z okresowymi zmianami.
 4. Umowa: umowa pomiędzy Dostawcą a Klientem na świadczenie Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 5. Klient: osoba lub firma, która nabywa Usługi i/lub Produkt od Dostawcy.
 6. Zdarzenie Siły Wyższej: ma znaczenie nadane mu w 16.
 7. Prawa własności intelektualnej: patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe i znaki usługowe, nazwy handlowe i nazwy domen, prawa do makijażu i ubioru handlowego, wartość firmy i prawo do pozywania za podrabianie lub nieuczciwą konkurencję, prawa do wzorów, prawa do baz danych, prawa do wykorzystywania i ochrony poufności informacji poufnych (w tym know-how i tajemnic handlowych), oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, w tym wszelkie wnioski i prawa do ubiegania się o ich przyznanie, przedłużenia lub rozszerzenia oraz prawa do żądania pierwszeństwa z takich praw oraz wszelkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony, które istnieją lub będą istnieć obecnie lub w przyszłości w dowolnej części świata.
 8. Zamówienie: zamówienie Klienta na świadczenie Usług, określone w formularzu potwierdzenia zamówienia Klienta w Załączniku nr 1
 9. Usługi: usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Klienta zgodnie z niniejszymi Warunkami i Umową.
 10. Dostawca: Freelance Editing Group LTD, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 15081856 z siedzibą pod adresem 3rd Floor Suite, 207 Regent Street, Londyn, Anglia, W1B3HH.
 11. Brytyjskie RODO: ma znaczenie nadane mu w sekcji 3(10) (uzupełnionej przez sekcję 205(4)) ustawy o ochronie danych z 2018 r

1.2 Interpretacja

 • Osoba obejmuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (niezależnie od tego, czy posiada odrębną osobowość prawną).
 • Odniesienie do strony obejmuje jej osobistych przedstawicieli, następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy.
 • Odniesienie do ustawodawstwa lub przepisu prawnego jest odniesieniem do niego w brzmieniu zmienionym lub ponownie uchwalonym. Odniesienie do ustawodawstwa lub przepisu prawnego obejmuje wszystkie przepisy podrzędne wydane na podstawie tego ustawodawstwa lub przepisu prawnego.
 • Wszelkie wyrazy następujące po terminach "w tym", "obejmuje", "w szczególności", "na przykład" lub podobnych wyrażeniach należy interpretować jako ilustracje i nie ograniczają one sensu wyrazów poprzedzających te terminy.
 • Odniesienie do formy pisemnej lub pisemnej wyklucza faks i pocztę elektroniczną.

2.Podstawa i przedmiot umowy

 1. Przedmiotem działalności Dostawcy jest świadczenie usług badawczych i redakcyjnych w różnych dziedzinach nauki, przygotowywanie pisemnych wzorów opracowań naukowych oraz świadczenie związanych z tym usług doradczych
 2. Zakres usług świadczonych przez Dostawcę jest ograniczony do opracowania wzoru dokumentu dla Klienta ("Produkt"). Produkt zostanie opracowany na podstawie materiałów książkowych i zasobów internetowych udostępnionych Dostawcy przez Klienta. W przypadku, gdy Klient nie udostępni takich materiałów książkowych i zasobów internetowych, Dostawca zastrzega sobie prawo do korzystania z takich zasobów, jakie uzna za stosowne do celów świadczenia Usług.

  Produkt przygotowany przez Dostawcę będzie wykorzystywany wyłącznie do celów informacyjnych i ogólnych.

 3. Wszelkie próbki, prace redakcyjne, materiały dydaktyczne, analizy, opracowania naukowe lub inne teksty opracowane przez Dostawcę będą wykorzystywane wyłącznie w celu przedstawienia szacunkowego obrazu opisanych w nich Usług.
 4. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umowy z wyłączeniem wszelkich innych warunków, które Klient stara się narzucić lub włączyć, lub które są dorozumiane na mocy prawa, zwyczaju handlowego, praktyki lub przebiegu transakcji.
 5. Klient zrzeka się wszelkich praw, które w przeciwnym razie mógłby mieć do powoływania się na jakiekolwiek warunki zatwierdzone, dostarczone lub zawarte w jakichkolwiek dokumentach Klienta, które są niezgodne z niniejszymi Warunkami.

3. Świadczenie Usług

Zamówienie

 1. Zamówienie stanowi ofertę Klienta dotyczącą zakupu Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 2. Jakakolwiek wycena podana przez Dostawcę nie stanowi oferty i jest ważna wyłącznie przez okres 2 tygodni od daty jej wystawienia.
 3. Klient może złożyć zamówienie na Usługi w następujący sposób:
  1. wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: info@sowadyplomowa.pl
  2. wypełniając formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej: sowadyplomowa.pl
  3. dzwoniąc pod następujący numer telefonu: +48 (22) 26 62 352
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane w następujący sposób:
  1. Klient składa zamówienie w sposób określony w punkcie 3.4. Składając zamówienie, Klient wskazuje wytyczne i instrukcje dotyczące zamówienia i Usług.
  2. Dostawca w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Klienta weryfikuje dostępność i wykonalność Usług oraz potwierdza Klientowi wykonanie Usług poprzez przesłanie Potwierdzenia Zamówienia (załącznika do Regulaminu jako Załącznik nr 1). Potwierdzenie Zamówienia zawiera istotne informacje dotyczące Umowy, w tym przedmiot Usług, termin wykonania Usług, wysokość opłat za Usługi, sposób płatności, a także wytyczne i instrukcje Klienta dotyczące Zamówienia i Usług w ramach Umowa.
  3. Klient akceptuje Formularz Potwierdzenia Zamówienia od Dostawcy drogą elektroniczną oraz w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. Klient przyjmuje do wiadomości, że zaakceptowanie Formularza Potwierdzenia Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Z chwilą akceptacji Formularza Potwierdzenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat za Usługi w całości lub pierwszej transzy opłat iw obu przypadkach zgodnie ze szczegółami wskazanymi w Formularzu Potwierdzenia Zamówienia. Umowa wchodzi w życie między stronami w dniu zapłaty („Data zawarcia umowy”).
  1. Po otrzymaniu płatności w całości lub jej pierwszej transzy, Dostawca przystąpi do realizacji Usług. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku opóźnienia w zapłacie w uzgodnionym terminie termin realizacji zamówienia wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia ulega przesunięciu do czasu otrzymania płatności przez Dostawcę.
  2. Jeżeli Usługi są świadczone w kilku etapach, każdy etap Usług podlega odpowiedniej opłacie etapowej.
  3. Dostawca prześle Klientowi gotowy Produkt w przypadku wykonania Usługi w 1 (jednym) etapie.
  4. Po wykonaniu 1 (pierwszej) części Usług i otrzymaniu uwag od Klienta, Dostawca dokona poprawek zgodnie z wymaganiami Klienta, o ile wymagania te zostały wcześniej zgłoszone przez Klienta. W przeciwnym razie Klient zapłaci dodatkową opłatę za takie poprawki, które zostaną dodatkowo uzgodnione z Dostawcą.
  5. Klient powinien szczegółowo wskazać wytyczne, a nie zastosowanie się do tego wymogu uniemożliwi pełne rozpatrzenie reklamacji Klienta dotyczących Zamówienia.

Strony ustalają, że wiążące dla Dostawcy są jedynie wytyczne wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia.

W przypadku, gdy Klient zażąda objętości Zamówienia składającej się z co najmniej 20 stron, Dostawca zastrzega sobie prawo do samodzielnego decydowania o dokładnej objętości Zamówienia do wykonania, przy czym Zamówienie takie może mieć margines 3 stron i może różnić się do 3 stron (mniej lub więcej), w zależności od dostępności informacji na dany temat. Strony odrębnie uzgadniają termin realizacji zamówienia, formę i termin płatności, a szczegóły te zostaną określone w Potwierdzeniu Zamówienia. Uzgodniony przez strony termin realizacji zamówienia jest terminem szacunkowym. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Dostawcy. Dostawca poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu realizacji zamówienia niezwłocznie po zapoznaniu się z przyczynami takiego przedłużenia. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Potwierdzenia Zamówienia, jeśli jest to konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub wymogami regulacyjnymi lub jeśli zmiana nie wpłynie istotnie na charakter lub jakość Usług, a Dostawca powiadomi Klienta o każdym takim przypadku . Dostawca gwarantuje Klientowi, że Usługi będą świadczone z należytą starannością i umiejętnościami.

4. Świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. Klient może korzystać z usług za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy („Serwis”), z zastrzeżeniem następujących warunków technicznych systemu teleinformatycznego:
  1. dostęp do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej;
  2. korzystanie z przeglądarek: ……………… w wersji …………………………… z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash; I
  3. na ekranach o rozdzielczości ................................ px.
 2. Korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania firm trzecich, które ma wpływ na funkcjonalność przeglądarek lub korzystanie z urządzeń mobilnych, może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Serwisu.
 3. Dostawca podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania usterek lub przerw w jego funkcjonowaniu.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług w przypadku problemów technicznych niezależnych od Dostawcy.
 5. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wszelkich usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu poprzez złożenie reklamacji w formie pisemnej na adres Dostawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, niezwłocznie informując Klienta o swoich ustaleniach i ocenie reklamacji.

5. Wytyczne dotyczące użytkowania Produktu

 1. Materiały przygotowane i udostępnione Odbiorcy przez Dostawcę służą jedynie jako szablon i źródło inspiracji do stworzenia własnej, samodzielnej pracy Odbiorcy i stanowią jedynie dokumenty pomocnicze do samodzielnej pracy Odbiorcy i będą traktowane przez Klient odpowiednio.
 2. nt będzie korzystał z Produktu zgodnie z prawem Anglii i Walii lub prawem dowolnego innego kraju, w którym Produkt będzie używany.
 3. ient zobowiązuje się, że Produkt lub części Produktu nie będą przedstawiane przez Klienta osobom trzecim jako jego własne dzieło, a wszelkie działania fałszywie przedstawiające prawdziwą własność i pochodzenie Produktu będą stanowić naruszenie niniejszych Warunków i Umowy i będą interpretowane jako działalność nielegalna.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i/lub zarzutów niezgodnego z prawem korzystania z Produktu, Dostawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Klientem, a Dostawca będzie uprawniony do zatrzymania opłat za Usługi poniesione w całości.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem użycie Produktu przez Klienta, a Klient zwolni Dostawcę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia i zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione lub poniesione przez Dostawcę, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z takiego niewłaściwego lub niezgodnego z prawem użytkowania przez klienta.

6. Zobowiązania stron

 1. Klient powinien:
  1. upewnić się, że warunki Zamówienia i wszelkie informacje podane w Formularzu Potwierdzenia Zamówienia są kompletne i dokładne;
  2. współpracować z Dostawcą we wszystkich sprawach związanych z Usługami;
  3. dostarczać Dostawcy takich informacji i materiałów, jakich Dostawca może rozsądnie wymagać w celu świadczenia Usług, oraz zapewniać, że takie informacje są kompletne i dokładne we wszystkich istotnych aspektach;
  4. przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa;
  5. używać Produktu wyłącznie do celów określonych w niniejszych Warunkach i Umowie; I
  6. przestrzegać wszelkich dodatkowych obowiązków określonych w Formularzu potwierdzenia zamówienia.
 2. Dostawca zleci według własnego uznania redaktorów i pisarzy do świadczenia Usług na rzecz Klienta.
 3. Jeśli wykonanie przez Dostawcę któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z Umowy jest uniemożliwione lub opóźnione przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Klienta lub niewykonanie przez Klienta jakiegokolwiek istotnego zobowiązania („Niewykonanie przez Klienta”):
 4. (a) nie ograniczając ani nie wpływając na jakiekolwiek inne dostępne mu prawa lub środki zaradcze, Dostawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług do czasu naprawienia przez Klienta Niedotrzymania przez Klienta oraz polegać na tym, że Naruszenie przez Klienta zwolni go z wykonywania wszelkich swoich zobowiązań w każdym przypadku w zakresie, w jakim Niewykonanie przez Klienta uniemożliwia lub opóźnia wykonanie przez Dostawcę któregokolwiek z jego zobowiązań;
 5. (b) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub straty poniesione lub poniesione przez Klienta wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niewykonania lub opóźnienia Dostawcy w wykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań określonych w niniejszym punkcie 6.3; I
 6. (c) Klient zwróci Dostawcy na pisemne żądanie wszelkie koszty lub straty poniesione lub poniesione przez Dostawcę, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z Niewykonania zobowiązania przez Klienta.

7. Reklamacje

 1. Po otrzymaniu Produktu od Dostawcy, Klient może w terminie 30 dni od daty odbioru dzieła zgłosić Dostawcy uwagi i reklamacje co do jakości otrzymanego Produktu i Usług. Reklamacja będzie zawierać dane dotyczące niedostosowania się Dostawcy do wytycznych Potwierdzenia Zamówienia od Klienta.
 2. Dostawca dokona oceny zasadności Reklamacji oraz usunięcia błędów i braków w sposób jednorazowy i zgodny z reklamacją Klienta.
 3. Strony ustalają, że jeśli Klient nie zgłosi reklamacji w terminie określonym w punkcie 7.1, uważa się, że Dostawca wykonał Usługi odpowiedniej jakości, a Klient zaakceptował Usługi w całości i będzie miał żadnych dalszych regresów wobec Dostawcy.
 4. Po dokonaniu przez Dostawcę ostatecznych poprawek Produktu na podstawie reklamacji Klienta, Dostawca przekaże Klientowi zaktualizowany Produkt. Po przesłaniu zaktualizowanego Produktu wszelkie dodatkowe uwagi Klienta będą rozpatrywane za dodatkową opłatą, którą Klient uiszcza Dostawcy.
 5. Jeżeli uwagi dotyczące jakości Produktu i Usług zawarte w reklamacji nie zostały w pełni opisane przez Klienta, a Klient odmówi uiszczenia dodatkowych opłat za odpowiednią korektę Produktu i Usług, Strony ustalają, że Usługi i Usługi Produkty dostarczane przez Dostawcę są odpowiedniej jakości i są akceptowane przez Klienta.
 6. Jeżeli Usługi świadczone są etapami, a płatność następuje po zakończeniu każdego etapu, zapłata za dany etap oznacza akceptację Usług przez Klienta. Z zastrzeżeniem ust. 7.1 powyżej, w przypadku akceptacji przez Klienta świadczonych Usług lub ich części, wszelkie dalsze zmiany, poprawki Produktu lub zaakceptowanej części Produktu dokonywane są za odrębną opłatą uzgodnioną przez Strony.
 7. Po upływie 30 dni od dnia przedłożenia Produktu końcowego w całości lub po opłaceniu przez Klienta etapu Usług, Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania jakichkolwiek poprawek i poprawek lub zażądania dodatkowej opłaty za dokonanie poprawki i poprawki.

8. Opłaty i płatności

 1. Ceny Usług i Produktów mogą być określone w następujących walutach: funt brytyjski (GBP), złoty polski (PLN), dolar amerykański (USD), euro (EUR).
 2. W zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą płatność zostanie dokonana jednorazowo w całości lub w kilku transzach, przy czym dokładny sposób płatności zostanie wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Dostawca akceptuje następujące formy płatności:
  1. Płatność kartą kredytową/debetową lub Apple/Google Pay;
  2. Płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowych w serwisie Przelewy24.
 4. Cena za Produkt: (a) jest ceną określoną w Potwierdzeniu Zamówienia;
  1. (a) nie obejmuje żadnych kosztów, podatków i opłat związanych z pakowaniem, ubezpieczeniem, transportem Produktu (jeśli dotyczy), które zostaną zafakturowane na Klienta
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
  1. podwyższenia ceny Produktu, powiadamiając Klienta w dowolnym momencie przed wejściem w życie Umowy, w celu odzwierciedlenia wzrostu kosztu Produktu ponoszonego przez Dostawcę, który wynika z:

   (i) wszelkie czynniki pozostające poza kontrolą Dostawcy (w tym wahania kursów walut, wzrost podatków i ceł oraz wzrost kosztów pracy, materiałów i innych kosztów produkcji);

   (ii) wszelkie prośby Klienta o zmianę terminu(ów) dostawy, ilości lub rodzajów zamawianych Towarów lub Specyfikacji Towarów; Lub

   (iii) jakimkolwiek opóźnieniem spowodowanym instrukcjami Klienta dotyczącymi Towarów lub nieprzekazaniem przez Klienta Dostawcy odpowiednich lub dokładnych informacji lub instrukcji dotyczących Towarów.

 6. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty każdej faktury wystawionej przez Dostawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, przy czym termin zapłaty jest istotą Umowy.
 7. Wszelkie kwoty należne od Klienta na podstawie Umowy nie obejmują kwot z tytułu podatku od wartości dodanej naliczanego okresowo (VAT). W przypadku dokonania na podstawie Umowy przez Dostawcę na rzecz Klienta dostawy podlegającej opodatkowaniu VAT, Klient, po otrzymaniu ważnej faktury VAT od Dostawcy, zapłaci Dostawcy dodatkowe kwoty z tytułu podatku VAT, które są należne na świadczenia Usług lub Produktu jednocześnie z należną zapłatą za świadczenie Usług lub Produktu.
 8. Wszystkie kwoty należne z tytułu Umowy zostaną zapłacone w całości bez jakichkolwiek potrąceń, roszczeń wzajemnych, potrąceń lub potrąceń (innych niż potrącenia lub potrącenia podatku wymagane przez prawo).

9. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient ma możliwość odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail Dostawcy: info@sowadyplomowa.pl.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje mu, jeżeli Dostawca rozpoczął już wykonywanie Usług za zgodą Klienta.

10. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej związane z Usługami i Produktami lub wynikające z nich (inne niż Prawa Własności Intelektualnej do materiałów dostarczonych przez Klienta) należą do Dostawcy.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa, tytuły i korzyści związane z Produktem stanowią własność Dostawcy oraz że nieautoryzowane użycie, dystrybucja lub rozpowszechnianie Produktu stanowi naruszenie niniejszych Warunków oraz obowiązujących przepisów prawa Anglii i Walii.

11. Ochrona danych

 1. W niniejszym punkcie 11 zastosowanie mają następujące definicje:
  1. W niniejszym punkcie 11 zastosowanie mają następujące definicje:
  2. Przepisy dotyczące ochrony danych: wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności obowiązujące od czasu do czasu w Wielkiej Brytanii, w tym brytyjskie RODO, ustawa o ochronie danych z 2018 r. (i przepisy wydane na jej podstawie) oraz przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej z 2003 r. (SI 2003 /2426).
  3. Prawo krajowe: prawo Zjednoczonego Królestwa lub Anglii i Walii.
 2. Obie strony będą przestrzegać wszystkich obowiązujących wymogów Przepisów dotyczących ochrony danych. Ten punkt 11 stanowi uzupełnienie i nie zwalnia, nie usuwa ani nie zastępuje obowiązków lub praw strony wynikających z Przepisów dotyczących ochrony danych.
 3. Strony przyjmują do wiadomości, że dla celów Przepisów dotyczących ochrony danych Klient jest Administratorem, a Dostawca jest Administratorem danych.
 4. Bez uszczerbku dla ogólności punktu 11.2, Klient zapewni, że posiada wszystkie niezbędne odpowiednie zgody i zawiadomienia, aby umożliwić zgodne z prawem przekazanie Danych Osobowych Dostawcy na czas trwania i do celów Umowy.
 5. Bez uszczerbku dla ogólności punktu 11.2, Dostawca, w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Dostawcę obowiązków wynikających z Umowy:
  1. przetwarzać te Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane pisemne polecenie Klienta, chyba że Prawo krajowe wymaga od Dostawcy innego przetwarzania tych Danych Osobowych. Jeżeli Dostawca opiera się na prawie krajowym jako podstawie przetwarzania Danych Osobowych, Dostawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta przed przystąpieniem do przetwarzania wymaganego przez prawo krajowe, chyba że prawo krajowe zabrania Dostawcy takiego powiadomienia Klienta;
  2. zapewnić, że posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, sprawdzone i zatwierdzone przez Klienta, w celu ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem Danych Osobowych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Danych Osobowych, odpowiednie do szkody mogącej wyniknąć z nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania albo przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz charakteru danych podlegających ochronie, z uwzględnieniem stanu rozwoju technologicznego i kosztu wdrożenia jakichkolwiek środków (środki te mogą obejmować, w stosownych przypadkach, , pseudonimizacja i szyfrowanie Danych Osobowych, zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności swoich systemów i usług, zapewnienie możliwości szybkiego przywrócenia dostępności i dostępu do Danych Osobowych po incydencie oraz regularna ocena i ocena skuteczności przyjętych przez nią środków technicznych i organizacyjnych);
  3. zapewnić, że cały personel, który ma dostęp do Danych Osobowych i/lub je przetwarza, jest zobowiązany do zachowania poufności Danych Osobowych; I
  4. nie przekazywać żadnych Danych Osobowych poza Wielką Brytanię, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę Klienta i spełnione są następujące warunki:

   (i) Klient lub Dostawca zapewnił odpowiednie zabezpieczenia w związku z przekazaniem;

   (ii) osoba, której dane dotyczą, ma egzekwowalne prawa i skuteczne środki ochrony prawnej;

   (iii) Dostawca wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Przepisów dotyczących ochrony danych, zapewniając odpowiedni poziom ochrony wszelkich przekazywanych Danych Osobowych; I

   (iv) Dostawca zastosuje się do uzasadnionych instrukcji przekazanych mu wcześniej przez Klienta w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych;

  5. pomagać Klientowi, na koszt Klienta, w odpowiadaniu na wszelkie żądania Osoby, której dane dotyczą, oraz w zapewnianiu zgodności z jego obowiązkami wynikającymi z Przepisów o ochronie danych w odniesieniu do bezpieczeństwa, powiadomień o naruszeniu, ocen skutków i konsultacji z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi ;
  6. bez zbędnej zwłoki powiadomić Klienta o powzięciu informacji o Naruszeniu Danych Osobowych;
  7. na pisemne polecenie Klienta usunąć lub zwrócić Klientowi Dane Osobowe i ich kopie po rozwiązaniu Umowy, chyba że Prawo Krajowe wymaga przechowywania Danych Osobowych; I
  8. prowadzić kompletne i dokładne rejestry i informacje w celu wykazania zgodności z tym 11 oraz umożliwiać audyty przeprowadzane przez Klienta lub wyznaczonego przez Klienta audytora oraz niezwłocznie informować Klienta, jeśli w opinii Dostawcy instrukcja narusza Przepisy dotyczące ochrony danych ].
 6. Klient nie wyraża zgody na wyznaczenie przez Dostawcę osoby trzeciej przetwarzającej Dane Osobowe na podstawie Umowy.
 7. Każda ze stron może w dowolnym czasie, z zachowaniem co najmniej 30-dniowego okresu wypowiedzenia, zmienić niniejszy punkt 11, zastępując go dowolnymi mającymi zastosowanie standardowymi klauzulami administratora wobec podmiotu przetwarzającego lub podobnymi warunkami przyjętymi na mocy przepisów o ochronie danych lub stanowiących część obowiązującego programu certyfikacji (który stosuje się w przypadku zastąpienia załącznikiem do Umowy).

12. Poufność

 1. Każda ze stron zobowiązuje się, że w żadnym momencie obowiązywania Umowy oraz przez okres dwóch lat po jej rozwiązaniu nie ujawni żadnej osobie żadnych poufnych informacji dotyczących działalności, aktywów, spraw, klientów, klientów lub dostawców drugiej strony, z wyjątkiem zgodnie z
 2. Każda ze stron może ujawnić poufne informacje drugiej strony:
  1. swoim pracownikom, funkcjonariuszom, przedstawicielom, wykonawcom lub podwykonawcom lub doradcom, którzy muszą znać takie informacje w celu wykonywania praw strony lub wykonywania jej obowiązków wynikających z Umowy lub w związku z nią. Każda ze stron zapewni, że jej pracownicy, funkcjonariusze, przedstawiciele lub doradcy, którym ujawnia poufne informacje drugiej strony, przestrzegają niniejszego 12; I
  2. zgodnie z wymogami prawa, sądu właściwej jurysdykcji lub dowolnego organu rządowego lub regulacyjnego.
 3. Żadna ze stron nie będzie wykorzystywać informacji poufnych żadnej innej strony do celów innych niż korzystanie ze swoich praw i wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy lub w związku z nią.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Żadne z postanowień Umowy nie ogranicza jakiejkolwiek odpowiedzialności, której nie można prawnie ograniczyć, w tym odpowiedzialności za:
  1. oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; I
  2. naruszenie warunków wynikających z sekcji 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. lub sekcji 2 ustawy o dostawie towarów i usług z 1982 r. (tytuł i ciche posiadanie).

14. Wypowiedzenie

 1. Bez wpływu na jakiekolwiek inne dostępne jej prawa lub środki zaradcze, każda ze stron może rozwiązać Umowę, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 2. Bez wpływu na jakiekolwiek inne przysługujące jej prawa lub środki zaradcze, każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, jeżeli:
  1. druga strona dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy i (jeśli takie naruszenie można naprawić) nie naprawi tego naruszenia w ciągu 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu pisemnego wezwania do naprawy;
  2. druga strona podejmie jakiekolwiek kroki lub działania w związku z jej wejściem w zarząd, tymczasową likwidacją lub jakimkolwiek układem lub układem z wierzycielami (innymi niż w związku z restrukturyzacją wypłacalną), uzyskaniem moratorium, likwidacją (dobrowolną lub na mocy postanowienia sądu, chyba że ma to na celu restrukturyzację wypłacalną), powołanie syndyka do któregokolwiek ze swoich aktywów lub zaprzestanie prowadzenia działalności lub, jeżeli czynność lub czynność ma miejsce w innej jurysdykcji, w związku z analogiczną procedurą w odpowiedniej jurysdykcji;
  3. druga strona zawiesiła lub grozi zawieszeniem lub zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem prowadzenia całości lub istotnej części swojej działalności; Lub
  4. sytuacja finansowa drugiej strony pogorszy się w stopniu uzasadniającym opinię, że jej zdolność do wykonania warunków Umowy jest zagrożona.
 3. Bez wpływu na jakiekolwiek inne przysługujące mu prawa lub środki zaradcze, Dostawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie Klienta, jeżeli Klient nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej z tytułu Umowy w terminie płatności.
 4. Bez wpływu na jakiekolwiek inne przysługujące mu prawo lub środek zaradczy, Dostawca może zawiesić dostawę, jeśli Klient nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej zgodnie z Umową w terminie płatności, Odbiorcy podlega którekolwiek ze zdarzeń wymienionych w 14.2 (b) do 14.2(d) lub Dostawca ma uzasadnione przekonanie, że Klient wkrótce zostanie objęty którymkolwiek z nich.

15. Konsekwencje wypowiedzenia

 1. Po rozwiązaniu Umowy Klient niezwłocznie zapłaci Dostawcy wszystkie zaległe niezapłacone faktury Dostawcy i odsetki oraz, w odniesieniu do Usług.
 2. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na żadne prawa, środki zaradcze, zobowiązania i zobowiązania stron, które narosły do daty rozwiązania, w tym prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu jakiegokolwiek naruszenia Umowy, które istniało w dniu lub przed datą rozwiązania wypowiedzenia.
 3. Wszelkie postanowienia Umowy, które w sposób wyraźny lub dorozumiany mają obowiązywać po rozwiązaniu, zachowują pełną moc i skuteczność.

16. Siła wyższa

 1. Żadna ze stron nie naruszy Umowy ani nie będzie w inny sposób odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza jej rozsądną kontrolą („Zdarzenie Siły Wyższej”).
 2. Na potrzeby Regulaminu za Zdarzenie siły wyższej uważa się wszelkie okoliczności, których nie można było przewidzieć ani uniknąć, w tym: klęski żywiołowe (pożar, trzęsienie ziemi, osunięcia ziemi, powódź, burza lub inne zjawiska atmosferyczne), pandemie , epidemii, wojen, powstań, buntów, strajków lub decyzji lub aktów normatywnych władz państwowych, regulacji, ograniczeń, zakazów lub innej ingerencji państwa, wybuchów i innych uszkodzeń urządzeń produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz ogólnokrajowych awarii sieci Internet.
 3. Strona umowy, która nie wywiązuje się lub spodziewa się, że nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy (biorąc pod uwagę wszystkie znane fakty) z powodu Zdarzenia Siły Wyższej, powinna niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę Umowy i dołożyć wszelkich starań odwrócić taką awarię.

17. Generał

 1. Aktualny Regulamin jest opublikowany w Serwisie w zakładce „Regulamin”.
 2. Cesja i inne transakcje
  1. Dostawca może w dowolnym momencie scedować, obciążyć hipoteką, obciążyć, zlecić podwykonawstwo, delegować, zadeklarować powiernictwo lub zająć się w jakikolwiek inny sposób niektórymi lub wszystkimi swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z Umowy.
  2. Klient nie może dokonywać cesji, przenosić, hipoteki, obciążać, zlecać podwykonawstwa, delegować, ustanawiać powiernictwa ani zajmować się w jakikolwiek inny sposób swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.
 3. Zmiany: Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  1. zmiany organizacyjne lub prawne Dostawcy;
  2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszych Warunków lub zmiany obowiązujących przepisów prawa odpowiedniej jurysdykcji;
  3. rozwoju technologicznego i zmian funkcjonalności Serwisu, przy czym takie zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do takiego rozwoju i funkcjonalności; I
  4. zmiany zasad świadczenia Usług lub korzystania z Serwisu, w każdym przypadku zmiany wskazane powyżej nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych przed wejściem w życie tych zmian i zamówienia te będą regulowane zgodnie z obecne warunki.

  Dokonana przez Dostawcę zmiana danych kontaktowych nie stanowi zrzeczenia się lub zmiany Warunków, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka zmiana wynika ze zmian organizacyjnych lub prawnych Dostawcy.

 4. Powiadomienia
  1. Wszelkie zawiadomienia przekazywane Stronie w ramach lub w związku z Umową będą miały formę pisemną i będą:

   (i) wysłane pocztą elektroniczną na następujące adresy:

   Dostawca: [adres e-mail dostawcy]; I

   Klient: Adres e-mail Klienta podany Dostawcy w Potwierdzeniu Zamówienia.

  2. Każde zawiadomienie uważa się za otrzymane:

   (i) jeśli zostały wysłane pocztą elektroniczną, w momencie transmisji lub, jeśli czas ten wypada poza Godzinami pracy w miejscu odbioru, kiedy Godziny pracy zostaną wznowione.

  3. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do doręczania jakichkolwiek postępowań lub innych dokumentów w ramach jakichkolwiek czynności prawnych lub, w stosownych przypadkach, arbitrażu lub innej metody rozstrzygania sporów.
 5. Brak partnerstwa lub agencji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu ustanowienia spółki osobowej lub wspólnego przedsięwzięcia między stronami, nie stanowi przedstawiciela drugiej strony ani nie upoważnia którejkolwiek ze stron do podejmowania lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz drugiej strony.
 6. Prawa osób trzecich.
  1. Warunki nie dają żadnych praw wynikających z Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. do egzekwowania jakichkolwiek postanowień Umowy.
  2. Prawa stron do odstąpienia lub zmiany Umowy nie są uzależnione od zgody jakiejkolwiek innej osoby.
 7. Zmienność. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, żadna zmiana Umowy nie będzie skuteczna, jeśli nie zostanie uzgodniona na piśmie i podpisana przez strony (lub ich upoważnionych przedstawicieli).
 8. Obowiązujące prawo. Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub formą będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.
 9. Jurysdykcja. Każda ze stron nieodwołalnie zgadza się, że sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych) wynikających z Umowy lub jej przedmiotu lub formy lub w związku z nią.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

…………………………………………………

(Imię i Nazwisko Klienta)

…………………………………………………

(Nazwa i adres firmy/dostawcy)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym oświadczam i informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług

…………………………………………. (numer zamówienia / temat pracy).

Data zawarcia umowy: ……………………………………….

Numer zamówienia: ………………………………………………..

(Data i podpis Klienta)

Copyright © Freelance Editing Group LTD. 2024. All Rights Reserved.
Made with