REGULAMIN

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Freelance Management spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul.

  Szkotnik 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000962554, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930687266 oraz numer REGON: 521570620 (zwana dalej „Wykonawcą”) oświadcza, iż niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonania umów pomiędzy Wykonawcą a klientem Wykonawcy (zwanym dalej jako „Zamawiający”).

 2. Niniejszy Regulamin określa również ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem: sowadyplomowa.pl (dalej jako „Strona

internetowa”).

1. Przedmiotem działalności Wykonawcy są usługi redakcyjno-edytorskie z różnych dziedzin nauki oraz usługi informacyjno-doradcze. Wykonawca świadczy usługi z zakresu pisania opracowań naukowych, stanowiących

wyłącznie wzór bądź bazę wyjściową do pisania własnych prac przez Zamawiającego. Wszystkie prace napisane przez Wykonawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach

informacyjnych i w sposób nienaruszający przepisów prawa autorskiego oraz art. 270 § 1, art. 272 i art. 273 kk.

 1. Wszelkie materiały dydaktyczne, analizy, opracowania naukowe czy jakiekolwiek inne teksty realizowane są na indywidualne zlecenie Zamawiającego, zgodnie z przekazanymi wymaganiami i wytycznymi. Wykonawca

  oświadcza, że przygotowane materiały nie podlegają dalszej odsprzedaży i są wyłącznie do dyspozycji Zamawiającego.

 2. Dane kontaktowe Wykonawcy, umożliwiające kontakt Zamawiającemu:
 1. O ile w Regulaminie nie wskazano formy składania oświadczeń i komunikacji między stronami, przyjmuje się komunikację za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. Zlecenie wykonania usługi przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości. Odmowa zaakceptowania niniejszego Regulaminu skutkuje odmową zawarcia umowy z Zamawiającym.
 1. Informacje zawarte na Stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie zlecenia realizowane są w większości w języku polskim.

§ 2 Realizacja zamówienia

 1. Zamawiający może złożyć zamówienie na kilka sposobów:
  1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@sowadyplomowa.pl
  2. wypełniając formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej: sowadyplomowa.pl
  3. telefonując pod numer telefonu: +48 222 66 23 52

   .

 2. Termin realizacji zlecenia oraz forma i termin płatności ustalane są indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 3. Ustalony przez strony termin realizacji zlecenia jest terminem prognozowanym. Termin realizacji zamówienia może ulec

  wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wydłużeniu terminu wykonania zlecenia.

 4. Materiał realizowany jest na podstawie dostępnych (również wskazanych przez Zamawiającego) materiałów książkowych i zasobów internetowych.
 5. Realizacja zlecenia przebiega w następujący sposób:
  1. Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem jednego z trzech kanałów określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu. W zamówieniu Zamawiający wskazuje wytyczne dotyczących zamówienia.
  2. W terminie 48 godzin od przesłania zamówienia Wykonawca weryfikuje możliwość wykonania zamówionej usługi i informuje o tym Zleceniodawcę, przesyłając mu Potwierdzenie Zamówienia – stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu. Potwierdzenie zamówienia zawiera istotne elementy umowy, w tym przedmiot usługi, termin wykonania usługi, koszt usługi, sposób płatności, jak też wytyczne Zamawiającego dotyczące sposobu wykonania umowy, o ile Zamawiający zgłosił takie wytyczne w zamówieniu.
  3. W ciągu 24 godzin od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia od Wykonawcy, Zamawiający powinien zaakceptować jego treść w drodze wiadomości e-mail.

   Akceptacja Potwierdzenia Zamówienia jest

   jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  4. Po akceptacji Potwierdzenia Zamówienia Zamawiający dokonuje wpłaty wynagrodzenia lub jego pierwszej transzy – zgodnie z ustaleniami wskazanymi w

   Potwierdzeniu Zamówienia. Z dniem dokonania wpłaty dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy.

  5. Po otrzymaniu wynagrodzenia lub jego pierwszej transzy Wykonawca rozpoczyna realizację usługi. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku opóźnienia

   wpłaty w ustalonym terminie przesunięciu ulega termin realizacji zamówienia wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia.

  6. W przypadku gdy usługa jest realizowana etapami, z każdym kolejnym etapem płatności następuje kolejny etap realizacji usługi. Po otrzymaniu 1 (pierwszej) części pracy Wykonawca nanosi poprawki według wymagań Zamawiającego.
  7. W przypadku gdy usługa jest realizowana jednorazowo, Wykonawca przesyła Zamawiającemu całość opracowania.
 6. Zamawiający jest zobowiązany do wskazania wytycznych dotyczących zamówienia w sposób szczegółowy.

  Niedopełnienie tej formalności powoduje, że reklamacje dotyczące zlecenia nie będą realizowane.

 7. Wykonawca zastrzega, iż tylko wytyczne wskazane w Potwierdzeniu zamówienia są wiążące dla Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo do nieodpłatnych poprawek, jeśli wytyczne nie zostaną spełnione.

§ 3 Zasady użytkowania materiałów naukowych

 1. Materiały przygotowane i udostępniane przez Wykonawcę mogą stanowić wyłącznie inspirację do tworzenia samodzielnych opracowań, bowiem mają one charakter

  wyłącznie wzorcowy i pomocniczy.

 2. Zamawiający materiał naukowy oświadcza, że będzie go

  wykorzystywał wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

 3. Opracowania wykonane przez Wykonawcę lub fragmenty tych opracowań nie mogą być przez Zamawiającego przedstawiane na uczelniach jako swoje własne, ponieważ

  jest to działanie niezgodne z prawem. Wykonawca nie wyraża zgody na przedstawienie przez Zamawiającego przygotowanych opracowań osobom trzecim, uczelniom i

  instytucjom jako prac własnych Zamawiającego.

 4. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu oraz przypuszczeń nielegalnego

  wykorzystywania udostępnionych opracowań, Wykonawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z Zamawiającym, bez obowiązku zwrotu uiszczonego dotychczas wynagrodzenia.

 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie udostępnionych materiałów.

§ 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego opłacenia wynagrodzenia oraz do podania wszelkich szczegółowych wytycznych.
 2. Wykonawca oświadcza, iż w celu realizowania zamówienia, zleci jego wykonanie wybranym przez siebie Redaktorom.
 3. W ramach realizacji zlecenia Zamawiający nie nabywa autorskich praw majątkowych do opracowania ani nie uzyskuje licencji uprawniającej do rozpowszechniania opracowania. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z opracowania jedynie w celu wskazanym w niniejszym

Regulaminie.

§ 5 Reklamacja

 1. Po sporządzeniu przez Wykonawcę tekstu pisemnego na zlecony temat, Wykonawca przesyła go do Zamawiającego. Zamawiający może w ciągu 30 dni od daty otrzymania pracy w formie pisemnej lub elektronicznej przekazać Wykonawcy zastrzeżenia co do jakości pracy w celu wprowadzenia przez Wykonawcę jednorazowych, bezpłatnych poprawek. Strony uzgadniają, że jeżeli Zamawiający nie przedstawi żadnych uzasadnionych zastrzeżeń w terminie określonym w niniejszym paragrafie, uznaje się, że Wykonawca wykonał

  Usługi o odpowiedniej jakości i w całości, a Zamawiający je zaakceptował.

 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest fakt nieuwzględnienia przez Wykonawcę wytycznych otrzymanych od Zamawiającego, wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do szczegółowego wykazania wszystkich zastrzeżeń do wykonanej przez Wykonawcę usługi w odniesieniu do odpowiednich paragrafów, rozdziałów, akapitów, które wymagają zredagowania i poprawienia zgodnie z wytycznymi.
 4. Po dokonaniu poprawek przez Wykonawcę na podstawie uwag przedstawionych w zastrzeżeniach Zamawiającego, Wykonawca przekazuje poprawiony tekst. Po przekazaniu poprawionego tekstu wszelkie inne uwagi, nie zgłoszone uprzednio będą poprawiane przez Wykonawcę za dodatkową opłatą na koszt Zamawiającego.
 5. Jeżeli uwagi dotyczące jakości pracy zawarte w ponownych zastrzeżeniach nie zostały określone w pierwszych zastrzeżeniach, a Zamawiający odmawia uiszczenia dodatkowych opłat za dokonanie odpowiednich poprawek do tekstu, uważa się, że Usługi były świadczone przez Wykonawcę w odpowiedniej jakości oraz są zaakceptowane przez Zamawiającego.
 6. Jeżeli Usługi świadczone są częściami/etapami i płatność następuje po zakończeniu każdego etapu, fakt zapłaty za dany etap oznacza jego akceptację przez Zamawiającego. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego świadczonych

  Usług lub ich części, wszelkie dalsze zmiany, poprawki pracy pisemnej lub zaakceptowanej części dokonywane są za odrębną opłatę ustaloną w porozumieniu Stron.

 7. Po upływie terminie 30 dni od dnia przekazania całości pracy bądź po dokonaniu płatności przez Zamawiającego za poszczególny etap pracy – Wykonawca ma prawo odmówić dokonania poprawek lub domagać się naliczenia dodatkowej opłaty za wykonanie poprawek.

§ 6 Płatność

 1. Wykonawca oświadcza, że cena za wykonanie usługi może zostać określona w następujących walutach: polski złoty (PLN), dolar amerykański (USD), euro (EUR), hrywna ukraińska (UAH).
 2. W zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym płatność może być dokonana jednorazowo lub w transzach, co zostanie wskazane w

  Potwierdzeniu Zamówienia.

 3. Wykonawca dopuszcza następujące formy płatności w wynagrodzenia:
 1. Wpłata na konto bankowe
 2. Płatność w systemie płatności internetowych w serwisie Przelewy24
  1. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający zawierając umowę na odległość, ma możliwość odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w formie elektronicznej na e-mail Wykonawcy: info@sowadyplomowa.pl.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje mu, jeżeli Wykonawca wykonał już usługę za zgodą konsumenta.

§ 8 Siła wyższa

 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli powstały one w wyniku działania siły wyższej.
 2. Dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą uważa się

  wszystkie okoliczności których nie można było przewidzieć lub uniknąć, w tym: żywioły i katastrofy (pożar, trzęsienie ziemi, osuwanie ziemi, powódź, wichurę lub inne zjawiska atmosferyczne), pandemie, epidemie, wojny, powstania, bunty, strajki albo decyzje czy normatywne akty organów

  władzy, regulowanie, ograniczanie, zakazy bądź inne

  ingerencje państwa, wybuchy i inne uszkodzenie urządzeń produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz ogólnokrajowe awarie sieci internetowej.

 3. Strona umowy, która nie spełnia lub przewiduje, że nie spełni swojego zobowiązania, wynikającego z umowy (z

uwzględnieniem wszystkim znanych faktów) z powodu zaistniałej siły wyższej, powinna niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę umowy i dołożyć wszelkich starań do odwrócenia takiego stanu lub jego następstw i ich usunięcia.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Freelance Management spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Szkotnik 2B, KRS: 0000962554, NIP: 9930687266, REGON: 521570620.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)
 3. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania usługi o której mowa w Regulaminie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone zostały w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej na Stronie Internetowej, która to stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zamawiający może korzystać z usług za pośrednictwem

Strony internetowej z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków technicznych systemu teleinformatycznego:

 1. dostęp do sieci Internet i czynnego konta poczty elektronicznej,
 2. przy pomocy przeglądarek: ……………… w wersji

  …………………………… z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,

 3. na ekranach o rozdzielczości px,
 1. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek lub korzystanie z urządzeń mobilnych może mieć wpływ na poprawne

  wyświetlanie Strony internetowej.

 2. Korzystanie przez Zamawiającego ze Strony internetowej za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Wykonawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30), z którego usług korzysta Zamawiający. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych.
 3. Zakazuje się Zamawiającemu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wykonawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Strony internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w jego funkcjonowaniu.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Wykonawcy.
 6. Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony

internetowej, zgłaszając reklamację pisemnie na adres Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż

14 dni od daty jej wpływu, informując Zamawiającego niezwłocznie o jej wynikach.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2022 r.
 2. Aktualny Regulamin publikowany jest na Stronie Internetowej w zakładce „Regulamin”.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku:
 1. zmian organizacyjnych lub prawnych u Wykonawcy,
 2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszego Regulaminu lub zmiany praktyki stosowania prawa,
 3. rozwoju technologii internetowych i zmiany funkcjonalności Strony internetowej, gdy zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do tej funkcjonalności,
 4. zmiany zasad korzystania z usług lub ze Strony internetowej

– z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych.

 1. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Wykonawcy ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu

  Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

§ 12 Załączniki

Załącznik nr 1 do Regulaminu – potwierdzenie zamówienia numer

………………………….

Freelance Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Szkotnik 2B, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000962554, NIP: 9930687266, REGON:

521570620, reprezentowana przez: Taras Nykorak – Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki, zwany dalej: „Wykonawca”

zwany dalej: „Zamawiający”

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującej

  Usługi:…………………………………………………………….

 2. Strony ustalają ilość stron: …………….
 3. Wysokość wynagrodzenia: ……………………..
 4. Dodatkowe

  wytyczne…………………………………………………….

 5. Wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach:

  1 transza ………….. złotych (……………. złotych) w terminie

  ………………….2 transza ………….. złotych (…………..

  złotych) w terminie …………………..3 transza …………..

  złotych (………….. złotych) w terminie ……………………

 6. Zamawiający dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany w punkcie 7 poniżej
 7. Dane do przelewu:
  1. Odbiorca – Sp. z o.o. „FREELANCE MANAGEMENT”
  2. Adres odbiorcy – ul. Szkotnik 2B, 33-100 Tarnów
  3. Nazwa banku odbiorcy – Bank Pekao S.A.

   4. Numer konta (IBAN) – PL22 1240 1910 1111 0011 1306

   5102

   5. Tytuł przelewu – ZAMÓWIENIE N(numer zamówienia) (1/3 RATA)

 8. Termin realizacji Usługi

  1 (pierwsza) część pracy powinna być realizowana oraz dostarczona zamawiającemu do ………….. 23:59 (GMT+1) Całość pracy powinna być realizowana oraz dostarczona zamawiającemu do ………….. 23:59 (GMT+1)

 9. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za przekazanie wszelkich, pełnych danych do wykonania zlecenia.
 10. Wykonawca zastrzega, iż materiały przygotowane i udostępniane przez Wykonawcę mogą stanowić wyłącznie

  inspirację do tworzenia samodzielnych opracowań. Mają one charakter wzorcowy, pomocniczy tak jak wszelkie inne prace naukowe dostępne na rynku, np. książki. Dlatego mogą być one wykorzystane wyłącznie zgodnie z przepisami prawa.

  Wykonawca nie wyraża zgody na przedstawianie opracowań wykonanych przez Wykonawcę na uczelniach jako swoje

  własne.

 11. Osoba zamawiająca materiał naukowy, oświadcza

jednocześnie, że będzie go wykorzystywała wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

Zamawiający:                   Data

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

…………………………………………………

(imię i nazwisko Konsumenta/Zamawiającego)

…………………………………………………

(Nazwa i adres przedsiębiorcy/Wykonawcy) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług dotyczących

………………………………………………………………………………

…………………………………………. (numer zlecenia/ temat pracy).

Data zawarcia umowy: ……………………………………….

Numer zlecenia: ………………………………………………..

……………………………………………. (data i podpis Konsumenta)

Copyright © Freelance Management Group LLP. 2023. All Rights Reserved.
Made with